شیمی فیزیک
آموزش عمومی فیزیک

شاخه های علم شیمی (شیمی فیزیک ۳)

شیمی کوانتوم: شیمی کوانتومی ، دانش کاربرد مکانیک کوانتومی در مسایل مربوط به شیمی است. اثر شیمی کوانتومی ، در شاخه‌های وابسته به شیمی قابل لمس است.   کابرد شیمی کوانتوم در سایر شاخه های شیمی : شیمی‌فیزیک دانان از شیمی‌کوانتوم (به همراه ترمودینامیک آماری) برای محاسبهی خواص ترمودینامیکی گازها، توضیح طیف‌های مولکولی و نیز […]

شیمی فیزیک
آموزش عمومی فیزیک

شاخه های علم شیمی (شیمی فیزیک ۲)

سینتیک شیمیایی: بررسی سرعت انجام واکنش های شیمیایی و نرخ تبدیلات وکنش گر به فراورده و برعکس(در واکنش های تعادلی). از زیر مجموعه های سینتیک شیمیایی می توان مکانیسم واکنش های شیمیایی که عبارت است از چگونگی انجام واکنش بر اساس رفتار اتم ها-مولکول ها و یون ها را نام برد. با توجه به اینکه […]

شیمی فیزیک
آموزش عمومی فیزیک

شاخه های علم شیمی (شیمی فیزیک ۱)

شیمی فیزیک و کاربرد آن: بخشی از علم شیمی است که در آن ، از اصول و قوانین فیزیکی ، برای حل مسائل شیمیایی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر ، هدف از شیمی فیزیک ، فراگیری اصول نظری فیزیک در توجیه پدیده‌های شیمیایی است. شیمی فیزیک واکنش ها و سیستم ها را از نظر دینامیکی و سطح […]