نرم افزار openmx
نرم افزار

نرم افزار محاسبات سیستم های نانو مقیاس OpenMX

Openmx بسته نرم افزاری متن باز، برای محاسبات سیستم‌های نانومقیاس و برپایه نظریه تابعی چگالی با استفاده از شبه پتانسیل‌های نرم‌کنسرواتیو و اوربیتال‌های شبه اتمی جایگزیده می‌باشد.

Ascalaph Designer
نرم افزار

نرم افزار Ascalaph Designer

Ascalaph designer  یک  بسته ی همه کاره ی مدل سازی مولکولی برای طراحی مولکولی و شبیه سازی می باشد. این برنامه یک محیط گرافیکی برای برنامه های رایج مدل سازی مولکولی کلاسیک و کوانتومی نظیر ORCA , NWChem , Firefly , CP2K  و MDynaMix  فراهم می کند. محاسبات مکانیک مولکولی  مدل سازی ،  بهینه سازی […]

نرم افزار

نرم افزار ChemDraw Ultrta 12

نرم افزار ChemDraw از مجموعه­ی ChemOffice شاید معروف ترین ومحبوب ترین نرم افزار برای کشیدن ساختارمولکولی ترکیبات شیمیایی باشد و بعید است امروزه کسی در یکی از شاخه های شیمی تحصیل کند و نیاز به نرم افزاری با این کارایی را احساس نکند. چه بسا دانش آموزان نیزمی توانند نتایج تحقیق­ها و فعالیت های خود […]