نرم افزار openmx
نرم افزار

نرم افزار محاسبات سیستم های نانو مقیاس OpenMX

Openmx بسته نرم افزاری متن باز، برای محاسبات سیستم‌های نانومقیاس و برپایه نظریه تابعی چگالی با استفاده از شبه پتانسیل‌های نرم‌کنسرواتیو و اوربیتال‌های شبه اتمی جایگزیده می‌باشد.

تجزیه آمونیوم دی کرومات
آزمایشگاه

تجزیه آمونیوم دی کرومات

    هنگامی که به آمونیوم دی کرومات گرما داده می شود ، تجزیه شده و طی واکنش زیر کروم (ٍIII) اکسید ، گاز نیتروژن و بخارآب تولید می کند . (NH4)2Cr2O7(s) → Cr2O3(s) + N2(g) + 4H2O(g) هنگام تجزیه آمونیوم دی کرومات ابتدا جرقه ی نارنجی زده شده و کریستال سبز رنگ کروم (III) […]