تجزیه آمونیوم دی کرومات
آزمایشگاه

تجزیه آمونیوم دی کرومات

    هنگامی که به آمونیوم دی کرومات گرما داده می شود ، تجزیه شده و طی واکنش زیر کروم (ٍIII) اکسید ، گاز نیتروژن و بخارآب تولید می کند . (NH4)2Cr2O7(s) → Cr2O3(s) + N2(g) + 4H2O(g) هنگام تجزیه آمونیوم دی کرومات ابتدا جرقه ی نارنجی زده شده و کریستال سبز رنگ کروم (III) […]

Ascalaph Designer
نرم افزار

نرم افزار Ascalaph Designer

Ascalaph designer  یک  بسته ی همه کاره ی مدل سازی مولکولی برای طراحی مولکولی و شبیه سازی می باشد. این برنامه یک محیط گرافیکی برای برنامه های رایج مدل سازی مولکولی کلاسیک و کوانتومی نظیر ORCA , NWChem , Firefly , CP2K  و MDynaMix  فراهم می کند. محاسبات مکانیک مولکولی  مدل سازی ،  بهینه سازی […]