در حال مرور: شیمی رنگ ها

نور های LED در رنگ های متنوعی وجود دارند . در این گرافیک نگاه کوتاهی بر شیمی که باعث به دست آوردن این نور ها و رنگ های مختلف آن می شود ، می اندازیم.