شناساگر های pH
شیمی رنگ ها شیمی عمومی

شناساگر های اسید و باز – شیمی و رنگ آنها

بسیاری از ما چه شیمی دان باشیم چه تخصص دیگری داشته باشیم به احتمال زیاد با شناساگر های pH برخورد داشته ایم . تعجب آور است اگر کسی خلاف این ادعا را داشته باشد. اگر به دوران مدرسه برگردیم حتما به خاطر می آوریم که در آزمایش هایی مقداری شناساگر یونیورسال (جامع) به مایعات روزمره […]