مسابقه ملی چالش رشد ابر بلور
کارگاه ها و مسابقات

اولین دوره مسابقه ملی چالش رشد ابر بلور

چالش رشد ابر بلور مسابقه ملّی دانشجویی است که تمام دانشجویان سرتاسر ایران عزیز را به این رقابت دعوت میکند. در این رقابت، شرکت کنندگان میبایست با ترکیب شیمیایی مورد نظر، بلورشان را رشد داده و برای داوری، به دبیرخانه ارسال کنند. این مسابقه علاوه بر بخش رشد بزرگترین بلور، بخش دیگری با عنوان عکسهای […]