لومینسانس در جانداران
آموزش عمومی

لومینسانس و انواع آن

۲- ایجاد نور با استفاده از ایجاد برانگیختگی در الکترون. فرایند به زبان ساده به این صورت است که پس از برانگیختگی، الکترون به سطوح انرژی بالاتر می رود. از آنجا که هر چه سطح انرژی بالاتر باشد، پایداری کم تر است، الکترون تمایل به بازگشت به حالت پایه را دارد(تا پایدار شود) طی این جابجایی از تراز های انرژی بالاتر به پایین تر نور نشر می شود.

شیمی فیزیک
آموزش عمومی فیزیک

شاخه های علم شیمی (شیمی فیزیک ۳)

شیمی کوانتوم: شیمی کوانتومی ، دانش کاربرد مکانیک کوانتومی در مسایل مربوط به شیمی است. اثر شیمی کوانتومی ، در شاخه‌های وابسته به شیمی قابل لمس است.   کابرد شیمی کوانتوم در سایر شاخه های شیمی : شیمی‌فیزیک دانان از شیمی‌کوانتوم (به همراه ترمودینامیک آماری) برای محاسبهی خواص ترمودینامیکی گازها، توضیح طیف‌های مولکولی و نیز […]

شیمی فیزیک
آموزش عمومی فیزیک

شاخه های علم شیمی (شیمی فیزیک ۲)

سینتیک شیمیایی: بررسی سرعت انجام واکنش های شیمیایی و نرخ تبدیلات وکنش گر به فراورده و برعکس(در واکنش های تعادلی). از زیر مجموعه های سینتیک شیمیایی می توان مکانیسم واکنش های شیمیایی که عبارت است از چگونگی انجام واکنش بر اساس رفتار اتم ها-مولکول ها و یون ها را نام برد. با توجه به اینکه […]

شیمی فیزیک
آموزش عمومی فیزیک

شاخه های علم شیمی (شیمی فیزیک ۱)

شیمی فیزیک و کاربرد آن: بخشی از علم شیمی است که در آن ، از اصول و قوانین فیزیکی ، برای حل مسائل شیمیایی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر ، هدف از شیمی فیزیک ، فراگیری اصول نظری فیزیک در توجیه پدیده‌های شیمیایی است. شیمی فیزیک واکنش ها و سیستم ها را از نظر دینامیکی و سطح […]