آزمایشگاه

واکنش تیوسیانات جیوه (مار فرعون)

واکنش مار فرعون
واکنش تیوسیانات جیوه

*وسایل مورد نیاز:  ۱)شیشه ساعت        ۲)کبریت یا فندک

*دستورکار:

  1. مقداری از تیوسیانات جیوه را درون شیشه ساعت بریزید و آن را به شکل یک مکعب دربیاورید.
  2. با کبریت یا فندک مقداری از آن را بسوزانید تا واکنش انجام شود.

*نکات ایمنی:

  1. واکنش و احتراق باید تنها زیر هود یا در محیط هاي خارجی انجام بگیرد.
  2. تنها در صورتی این واکنش را انجام دهید که امکان دفع مناسب و ایمنی پسماند این واکنش را داشته باشید.(از نظر زیست محیطی)
  3. اگر قصد دفع پسماند این آزمایش را بدون رعایت نکات زیست محیطی دارید به هیچ وجه آن را انجام ندهید.
  4. در انجام این واکنش نیاز به استفاده از مواد فوق سمی است و در پایان منجر به تولید مواد فوق سمی خواهد شد،پس ایمنی را رعایت کنید.

***قسمتی از نکات ایمنی مربوط به روش تهیه تیوسیانات جیوه است.

*توضیح کامل واکنش:

وقتی که قسمتی از تیوسیانات جیوه را بسوزانید یه سری واکنش ها اتفاق می افتد که آن هارا بررسی می کنیم؛ در ابتدا ماده اولیه در اثر حرارت تجزیه میشود

۲Hg(SCN)2 → ۲HgS + CS2 + C3N4

کربن دی سولفید تولید شده در واکنش اول می سوزد

CS2 + ۳O2 → CO2 + ۲SO2

جیوه II سولفید هم با اکسیژن واکنش می دهد

HgS + O2 → Hg + SO2

C3N4 هم به گاز نیتروژن و دی سیان تجزیه میشود

۲C3N4 → ۳(CN)2 + N2

                                                                                                                               تیوسیانات جیوه

200px-Mercury_thiocyanate

ما را در شبکه های اجتماعی فالو و لایک کنید