در حال مرور: اسپین

بسته ی نرم افزاری ABINIT یک بسته ی محاسباتی است که با استفاده ازآن می توان انرژی کل،چگالی باروساختار الکتریکی سیستم‌های متشکل از الکترون و هسته را بدست آورد