در حال مرور: عنصر

این برنامه شامل تمام عناصر جدول تناوبی همراه با عکس عناصر در حالت طبیعی آنها می باشد. این برنامه دارای امکانات بسیار متنوعی می باشد .