در حال مرور: مشتقات بنزن

بنزن یکی از مهم ترین ترکیبات شیمیایی در شیمی آلی می باشد. با جایگزینی گروه عاملی های مختلف با یکی از هیدروژن های بنزن ، مشتقات زیادی از بنزن به دست می آید.