در حال مرور: نور

نور های LED در رنگ های متنوعی وجود دارند . در این گرافیک نگاه کوتاهی بر شیمی که باعث به دست آوردن این نور ها و رنگ های مختلف آن می شود ، می اندازیم.

نقاط کوانتومی، دستة منحصربه‌فردی از نیمه‌رساناها به شمار می‌روند. پهنای آنها، بین ۲ تا ۱۰ نانومتر، یعنی معادل کنار هم قرار گرفتن ۱۰ تا ۵۰ اتم است.