ایزومری نوری
آموزشی

شیمی فضایی و انواع ایزومر فضایی ( ایزومری نوری )

  نوع دیگری از ایزومر های فضایی ، ایزومری نوری است.   پاره‌ای از مولکولها و یونها در دو شکل که قابل انطباق بر یکدیگر نیستند وجود دارند که رابطه بین آنها مثل رابطه دستهای راست و چپ است و از چنین مولکولها و یونهایی به عنوان نامتقارن یاد می‌شود. این ایزومرها را انانتیومر (تصویر […]