شیمی فیزیک
آموزش عمومی فیزیک

شاخه های علم شیمی (شیمی فیزیک ۳)

شیمی کوانتوم: شیمی کوانتومی ، دانش کاربرد مکانیک کوانتومی در مسایل مربوط به شیمی است. اثر شیمی کوانتومی ، در شاخه‌های وابسته به شیمی قابل لمس است.   کابرد شیمی کوانتوم در سایر شاخه های شیمی : شیمی‌فیزیک دانان از شیمی‌کوانتوم (به همراه ترمودینامیک آماری) برای محاسبهی خواص ترمودینامیکی گازها، توضیح طیف‌های مولکولی و نیز […]