در حال مرور: گرافیت

با اتصال دونقطه ی یک صفحه گرافیتی به هم، لوله‌ای را به دست آورده‌ایم که قطر فضای خالی داخلی آن چند میلیاردم یک متر است به این لوله ها نانولوله های کربنی گویند