در حال مرور: LOC

LOC یک دستگاه کوچک است که قابلیت انجام کاری که معمولا در آزمایشگاه انجام می شود را دارد . انجام تست گلوکز بیماران یکی از مثال های استفاده این دستگاه می باشد